Tietosuojaseloste, asiakas- ja markkinointirekisteri

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 30 artiklan mukainen seloste käsittelytoimista

1. Rekisterinpitäjä:
Kontioforest Oy
Osoite: Kontiontie 33, 85140 Tynkä
Y-tunnus: 1748306-1

2. Rekisterinpitäjän edustaja rekisteriä koskevissa asioissa:
Päivi Kontio
Kontioforest Oy
Kontiontie 33, 85140 Tynkä
+358 440 699 317
paivi.kontio@kontioforest.fi

3. Rekisterin nimi:
Kontioforest Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietojen käsittelyn perusteena yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella. Henkilötietoja käytetään Kontioforest Oy:n
• Olemassa olevien sekä potentiaalisten asiakassuhteiden hallintaan, hoitamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen
• Viestinnän ja markkinoinnin kohdentamiseen
• Palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen
• Palveluista ja tapahtumista tiedottamiseen ja markkinointiin
• Koulutusten ja kurssien hallinnoimiseksi
• Liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen

5. Rekisterin tietosisältö:
Käsittelemme rekisterin yhteydessä seuraavia rekisteröidyn antamia tietoja:
• Nimitiedot
• Osoitetiedot
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Organisaatio
• Asema organisaatiossa
• Toimiala
Lisäksi rekisteri voi sisältää muita rekisteröityyn ja tämän mahdolliseen asiakassuhteeseen liittyviä muistiinpanoja ja muita asiakassuhteen hoitamisen edellyttämiä tietoja, kuten esimerkiksi tiedot suoramarkkinointiluvat/-kiellosta, menneistä tai tulevista tapahtumaosallistumisista, ruoka-aineallergioista tai tiedot rekisteröidyn tilauksista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta. Lisäksi rekisteri voi sisältää evästeiden avulla kerättyä tietoa rekisteröidyn käynneistä ja toimista rekisterinpitäjän verkkosivustolla.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Saamme tietoja ensisijaisesti suoraan rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Henkilötietoja voidaan luovuttaa ja siirtää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen rekisterinpitäjän palveluntuottajille. Mainituilla henkilötietojen käsittelijöillä ei ole oikeutta käsitellä henkilötietoja muutoin kuin rekisterinpitäjän lukuun.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Kontioforest Oy ei luovuta rekisterin henkilötietoja tahoille, jotka sijaitsevat EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Järjestelmät sijaitsevat Suomessa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään omalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietojärjestelmät ovat suojattuja asianmukaisilla virustorjuntaohjelmilla ja palomuureilla.
Manuaaliset henkilötietoja sisältävät asiakirjat suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään.

10. Tietojen säilytys
Säilytämme henkilötietoja niin kuin asiakassuhde on voimassa tai niin kauan kuin laki vaatii.
Koulutuksiin osallistuneiden arkaluontoiset henkilötiedot (ruoka-aineallergiat) poistetaan koulutukseen osallistumisen jälkeen.
Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.
Verkkopalvelun käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen käyttäjä voidaan tunnistaa.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin sekä tarvittaessa vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan tai täydentämään rekisterissä oleva itseään koskeva tieto. Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli rekisteröidyn antamiin tietoihin tulee muutoksia. Rekisterinpitäjä voi korjata virheellisen tiedon myös oma-aloitteisesti saatuaan virheellisestä tiedosta tiedon.
Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle sekä lisäksi pyytää tietojesi poistamista tai tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen. Kaikki rekisteröidyn pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän edustajalle.

12. Tietosuojaselosteen muutokset
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyviin selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla verkkosivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti verkkosivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa.

Päivitetty: 28.6.2018